11/16/2023 – Coaching Call Replay (Dr. Amber Batson)